Integraal ontwerp

Doordat Croes zowel constructeurs, bouwkundigen als architecten in dienst heeft, zijn wij in staat een integraal ontwerp te bieden. Wij werken daarbij nauw samen met installatie adviseurs. Wij kunnen een opdrachtgever c.q. de gebruikers begeleiden bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Ook in regelgeving, vergunningstrajecten en het bouwproces kunnen wij u optimaal ondersteunen. Door de juiste vragen te stellen en creatief met een probleemstelling om te gaan, zijn wij een meerwaarde voor onze opdrachtgevers, of het nu gaat om een kleine verbouwing of een grote nieuwbouw. Wij bieden de juiste oplossing binnen het gestelde budget.

Tekenwerk / BIM-partner

Constructief en bouwkundig hebben wij ruime capaciteit voor het vervaardigen van al het mogelijke technische tekenwerk. Sinds 2008 richten wij ons op het 3D uitwerken van onze projecten, ook als Bouwwerk Informatie Model (BIM). Hierbij werken wij samen met bouwpartners in één gebouwmodel waarin 3D-informatie is gekoppeld aan een database. Dit geeft een veel beter inzicht voor bouwpartners, opdrachtgevers en gebruikers. Ontwerpkeuzes en technische conflicten worden snel inzichtelijk. Met BIM kan informatie uit het model gebruikt worden in de werkvoorbereiding of bij kostencalculaties. Visualisaties, verkooptekeningen en walk-through filmpjes zijn ook mogelijk.

Ketensamenwerking

Een gebouw wordt samengesteld door soms meer dan 100 partijen, gekozen op basis van de laagste prijs. Dit leidt niet tot de beste kwaliteit of een optimale communicatie, met faalkosten tot gevolg. Wij zijn sterk voorstander van ketensamenwerking. Door samenwerking tussen ontwerpende en uitvoerende partijen kunnen afstemmingsproblemen in een vroeg stadium worden ondervangen, wordt de bouwvoorbereiding effectiever en de doorlooptijd bekort. Dit levert de opdrachtgever zowel meer kwaliteit als kostenvoordeel op. Dit wordt nog versterkt door het werken in een BIM-model. Het reduceren van faalkosten is  belangrijker dan het streven naar de laagste prijs.

Specialistisch advieswerk

Zowel op het gebied van bouwtechniek als constructie hebben wij de juiste mensen om op elke vraag een antwoord te kunnen geven. Of het nu gaat om een inspectie of schadeanalyse, om regelgeving, een vergunningstraject of het opstellen van bestekken en begrotingen. Wij kunnen voor een haalbaarheidsstudie of concrete bouwopgave snel en flexibel de juiste expertise inzetten. Wij zijn al tientallen jaren een specialist op het gebied van brandveiligheid en vluchten, industriebouw, kraan- en funderingssystemen, utiliteits- en woningbouw. Croes is volledig ingewerkt in de nieuwste bouwregelgeving, van Bouwbesluit 2012 tot Eurocode.

Brandveiligheidadvisering

Wij kunnen u optimaal van dienst zijn op het gebied van brandveiligheids-advisering. Naast een ruime ervaring hebben we gedegen kennis van de regelgeving en zijn we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen zoals Fire Safety Engineering (FSE). Dit jonge vakgebied speelt een rol bij gebouwen die afwijken van de ‘standaard’. FSE is een risicogerichte aanpak (in plaats van traditioneel regelgericht), waarbij gebouwkenmerken, brandkenmerken, menskenmerken, omgevingskenmerken en brandinterventiekenmerken integraal worden beschouwd. Denken in beveiligingsdoelen, scenariodenken, risicoanalyses en simulatiemodellen vormen de basis om tot op maat gesneden brandveiligheidsoplossingen en -voorzieningen te komen. Hiermee kan bovendien gelijkwaardigheid aan het Bouwbesluit worden aangetoond.

Brandscan

Gebouweigenaren en -beheerders dragen de wettelijke verantwoordelijkheid voor een toereikend brandveiligheidsniveau van hun pand. Er is dan ook alles aan gelegen dit op orde te hebben én te houden.  

Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau kan uw gebouw doorlichten aan de hand van een zorgvuldige Brandscan op basis van NEN 6059, een uitgebreide checklist met alle brandveiligheidseisen afkomstig uit het Bouwbesluit. De zogenaamde ‘nulmeting’ geeft een beeld van het aanwezige brandveiligheidsniveau, het gewenste niveau en de benodigde maatregelen bij eventuele tekortkomingen. De ‘conditiemeting’ waarborgt de handhaving van het gewenste brandveiligheidsniveau, als onderdeel van de onderhoudscyclus. 

Voor een snel inzicht in de situatie kunnen wij, op hoofdlijnen, een Quickscan uitvoeren. Afhankelijk van de situatie is de tijdsbesteding, inclusief rapportage, circa een dag. Op basis van dit beeld kan u besluiten een volledige Brandscan te laten verrichten. U weet dan zeker dat uw gebouw voldoet én zal blijven voldoen aan de vigerende regelgeving.

Naast een regelgeving check adviseert Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau ook in gevallen waarbij een hoger brandveiligheidsniveau dan het minimum (Bouwbesluit) aan te bevelen is. Dit kan het geval zijn bij gebouwen waar specifieke risico’s aanwezig zijn die niet te ondervangen zijn met standaard regels. Denk hierbij bijvoorbeeld aan niet of verminderd zelfredzame personen, een complexe gebouw lay out of het aanwezig zijn van veel brandbare goederen.

Risicogerichte brandpreventie is altijd maatwerk en geeft een optimaal beeld van het gewenste, te handhaven brandveiligheidsniveau.

Wij stemmen uw brandveiligheidsvragen graag met u af en kijken in goed overleg naar de beste aanpak voor uw situatie.

Bouwmanagement

Zowel bouwkundig als constructief bouwmanagement en toezicht zijn sterke punten van Croes. Wij treden op als toezichthouder en kwaliteitscontroleur voor onze eigen projecten, maar ook vaak voor derden. Als extern toezichthouder en supervisor inspecteren wij de bouwwerkzaamheden en bewaken wij mede de kwaliteit van ontwerp en uitvoering.

Energie en duurzaamheid

Bij elk gebouw vormen de energiekosten een substantieel deel van de gebruikskosten. Om onze opdrachtgevers integraal advies te geven over energie-, milieu- en duurzaamheidsaspecten hebben wij specialisten die kunnen assisteren bij het maken van de juiste keuzes op dit gebied. Naast het vervaardigen van een Energie Prestatie berekening voor nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen zijn wij ook gecertificeerd voor het bepalen/aanvragen van een energielabel en het opstellen van een maatwerkadvies voor bestaande woningen en utiliteitsgebouwen. Hierbij werken wij nauw samen met diverse installatie adviseurs.

Beheer en onderhoud

Ook in de gebruiksfase kunnen wij u van dienst zijn met onze onderhouds-afdeling. Onze specialisten zijn bedreven in het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP), onderhoudsinspecties (zowel volgens NEN 2767 als risico gestuurd), Quickscans en begeleiding van planmatig en niet planmatig onderhoudswerk van A tot Z. Ook verzorgen we indien gewenst het contractbeheer van uw vastgoed op het gebied van installaties, brandmeldinstallaties e.d. Dit alles uiteraard binnen de overeengekomen budgettaire grenzen. Wij hebben ruime kennis van het bouwbesluit en brand- en milieuregelgeving. Wij maken gebruik van diverse onderhoudsprogramma’s en hebben ook een eigen onderhoudsplanner. Het beheer van gebouwtekeningen c.q. opzetten van een gebouwdossier behoort tot de mogelijkheden. Onze vaste opdrachtgevers omvatten overheids-, zorg- en onderwijsinstellingen, bedrijven en stichtingen op het gebied van huisvesting. Ook adviseren en/of begeleiden we particulieren met diverse werkzaamheden zoals dakrenovatie, lekkage problematiek en/of schade-advies.

Herbestemming en renovatie

Door onze mix van specialisaties zijn wij ook in herbestemmingsvraagstukken een uitermate geschikte partner. In het hele traject van initiatief tot realisatie hebben wij de juiste kennis beschikbaar. Dit reikt van opname en inventarisatie van de bestaande toestand, het beoordelen van technische mogelijkheden, het ontwikkelen van ideeën tot het omzetten hiervan in een concreet en haalbaar plan. Onze onderhoudsadviseurs, bouwkundigen, architecten en constructie medewerkers hebben dit al in diverse projecten bewezen.

Restauratie en monumentenzorg

Door onze kennis op het gebied van monumenten en bouwtechniek zijn wij ook uw partner op het gebied van restauraties. De gezamenlijke kracht van onze bouwtechnische en constructieve expertise zijn bij een subsidieaanvraag, een restauratieplan, een kostenraming of bij de uitvoering van een restauratie van grote waarde. Onze onderhoudsadviseurs, bouwkundigen, constructeurs en restauratie architect kunnen u precies vertellen wat de staat is van een monument en wat de juiste werkwijze is om dit met respect voor historische waarden in goede staat te herstellen.